OTP – obligatorisk tjenestepensjon

Bjørg Fjell AS har avtale med Storebrand på pensjonssiden.

Alle ansatte over 20 år som oppfyller kravet om 20% stilling i løpet av 12 måneder meldes inn i pensjonsordningen. Pensjonsordningen kalles i Storebrand «Folkepensjonen» og er

innskuddsbasert. Ordningen omfatter både sparing og innskuddsfritak.

Bjørg Fjell AS innbetaler 2% av den ansattes lønn mellom 1G og 12G til sparing i fond hos Storebrand. Innskuddsfritaket sikrer at ansatte som blir uføre får innbetalt premie fra opphør av sykelønnsordningen frem til arbeidsevnen er gjenopptatt, eller frem til pensjonsalderen. Alt dette i henhold til lovens krav.

For ytterligere informasjon gå inn på Storebrands nettsider.