Hvis barn blir syke

Barns sykdom

Hvis du må være hjemme for å ha nødvendig tilsyn med et sykt barn du har omsorg for, har du rett til sykelønn under fraværet etter samme regler som for egen sykdom. Så tidlig som mulig – samme dag – må du gi beskjed både til oppdragsgiver og din kontaktperson hos oss.

Til og med det året barnet fyller 12, kan du få lønn under barns sykdom i inntil 10 dager per kalenderår. Er du alene om omsorgen, gjelder sykelønnsordningen for inntil 20 dager per kalenderår. For å få lønn fra Bjørg Fjell AS under barns sykdom, må du ha vært i oppdrag i minst fire uker.

 

Fødselspenger

Lov om Folketrygd bestemmer at kvinner som har arbeidet i minst seks av de ti siste månedene før en fødsel, har krav på fødselspenger fra trygdekontoret i en bestemt periode.

Trygdekontoret kan gi deg flere opplysninger om dette.

 

Gravid arbeidstaker

Gravid arbeidstaker har rett til fri fra arbeid med lønn i forbindelse med svangerskapskontroll (1 time hos lege + 1 time reise) når slike undersøkelser ikke med rimelighet kan finne sted utenfor arbeidstid.