Personvern

Når du registrerer deg som kandidat hos oss vil vi behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du informasjon om de personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette, og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger er:

Bjørg Fjell AS
Karenslyst Alle 2
Postboks 387 Skøyen
0213 Oslo

Om du har spørsmål rundt vår behandling av dine personopplysninger, kan du kontakte vår personvernansvarlig:
Kristian S. Wold
E-post: kristian.wold@bjorgfjell.no
Tlf: 91683515

 

Hvorfor samler vi inn personopplysninger, og hva slags informasjon samler vi inn

Under finner du en oversikt over de formål vi behandler dine personopplysninger til, hvilke opplysninger vi behandler, og vårt behandlingsgrunnlag.

Navn, CV og søknad

Til vurdering av din kandidatprofil behandler vi i første omgang de data du selv har gitt oss: Navn, fødselsdato, mobiltelefon, postnummer, land, e-post-adresse, ønsket avdeling, eventuelt bilde, ønsket arbeidstid, CV, søknad, m.m. Dersom du går videre i prosessen behandler vi også personopplysninger på bakgrunn av intervju, tester og annen kontakt med deg. I tillegg kan vi hente inn opplysninger fra dine referanser, for eksempel tidligere ansettelsesforhold, og andre kilder, som for eksempel LinkedIn. Vårt grunnlag for å behandle disse opplysningene om deg er ditt samtykke.

Presentasjon for våre kunder

Videre behandler vi dine personopplysninger til vår presentasjon av deg for våre kunder, og vi vil utlevere de personopplysninger om deg som er nødvendig for at kunden skal kunne vurdere ditt kandidatur. Vårt grunnlag for å behandle disse opplysningene om deg er ditt samtykke.

Videre behandling av personopplysninger

Dersom du inngår avtale med oss vil vi også behandle dine personopplysninger i den grad det er nødvendig for å gjennomføre avtalen med deg, eksempelvis dele kontaktdata med kunden, behandle timelister, fakturere kunden, utbetale lønn til de, m.m. Vi vil også utlevere nødvendige opplysninger om deg for innmelding i blant annet forsikringsordninger. Vårt grunnlag for å behandle disse opplysningene om deg er den avtalen vi har inngått med deg.

Lovpålagte personopplysninger

For å oppfylle våre lovpålagte forpliktelser ovenfor de kandidater vi inngår avtale med, vil vi også behandle og utlevere personopplysninger knyttet til regnskapslovgivningen, skatt, folketrygd, pensjon, og yrkesskadeforsikring.

Opplysninger knyttet til helse

Vi vil kun behandle opplysninger knyttet til helse i den grad stillingen krever det, kravet har hjemmel i lov, eller i de tilfeller det er nødvendig for å gjennomføre våre lovpålagte forpliktelser. Vi vil gjøre dette for å oppfylle vår avtale med deg, eller oppfylle våre lovpålagte forpliktelser – se også personopplysningsloven § 6.

Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering.

Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være fordi du har samtykket til det (eksempelvis ved presentasjon av ditt kandidatur til kunde), fordi utleveringen er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg (eksempelvis ved innmelding i forsikringsordninger), eller det foreligger lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen (eksempelvis til NAV, skattemyndighetene, pensjon, yrkesskadeforsikringen og via a-ordningen).

I tillegg vil vi benytte databehandlere til å samle inn, lagre, eller på annen måte behandle personopplysninger om deg på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vi benytter i dag databehandlere til blant annet håndtering av dine kandidatopplysninger, utførelse av tester, og regnskapsfunksjoner.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

 

Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr blant annet:

  • Personopplysninger vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes når du trekker ditt samtykke
  • Personopplysninger vi behandler fordi vi må overholde lovpålagte forpliktelser, eksempelvis regnskapslovens regler i forbindelse med utbetalinger til deg eller fakturering av klient, vil beholdes så lenge loven krever det, normalt inntil 5 (6) år

 

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting, eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen, og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter kan du kontakte oss på oslo@bjorgfjell.no. Vi vil svare på din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

For ordens skyld gjør vi deg oppmerksom på at din rett til innsyn kan være begrenset av unntaksbestemmelser, jf. personopplysningsloven § 16.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å sende en e-post til oslo@bjorgfjell.no.

 

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her, eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

 

Endringer

Hvis det skjer endringer med tanke på behandling av dine personopplysninger, vil det følgelig også kunne medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Vi vil gjøre deg oppmerksom på disse forandringene.

Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på våre hjemmesider.