Hvis barn blir syke

Hvis barnet ditt blir sykt eller i forbindelse med graviditet

Barns sykdom

Hvis du må være hjemme for å ha nødvendig tilsyn med et sykt barn du har omsorg for, har du rett til sykelønn under fraværet etter samme regler som for egen sykdom.

Til og med det året barnet fyller 12 år, kan du få lønn under barns sykdom i inntil 10 dager pr. kalenderår. Er du alene om omsorgen, gjelder sykelønnsordningen for inntil 20 dager pr. kalenderår. For å få lønn fra Bjørg Fjell AS under barns sykdom, må du ha vært i oppdrag i 4 uker.

Fødselspenger

Lov om Folketrygd bestemmer at kvinner som har arbeidet i minst seks av de ti siste månedene før en fødsel, har krav på fødselspenger fra trygdekontoret i en bestemt periode.
Trygdekontoret kan gi deg flere opplysninger om dette.

Gravid arbeidstaker

Gravid arbeidstaker har rett til fri fra arbeid med lønn i forbindelse med svangerskapskontroll (1 time hos lege + 1 time reise) når slike undersøkelser ikke med rimelighet kan finne sted utenfor arbeidstid.